LOVE

§ 1.
Foreningens navn er:

FREDENSBORG GYMNASTIKFORENING.

§ 2.
Formål:

Foreningens formål er at fremme interessen for legmelig aktivitet gennem gymnastik og anden idræt.

§ 3.
Medlemsforhold:

Som medlem optages enhver, der ønsker at støtte foreningen.
Kontigent betales forud. Kontigent fastsættes af bestyrelsen.

§ 4.
Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og indkaldes med mindst 14 dages varsel på foreningens hjemmeside.

§ 5.
Ordinær generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. På dagsorden skal følgende punkter optages:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Der vælges 1-2 suppleanter. Ved valg af 2 suppleanter benævnes de hhv 1. og 2. suppleant. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder og modtager referater.
  6. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger en dirigent der leder forhandlingerne, og afgør alle spørgsmål vedrørende emnernes behandling, samt bekendtgør resultatet af afstemningerne.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, alle andre valg gælder for 1 år.

§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden indsendes til formanden underskrevet af mindst 1/4 stemmeberettigede medlemmer, hvorefter generalforsamlingen indvarsles inden 1 måned.

§ 7.
Stemmeret:

Såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Dog kræves 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelse af lovændringer, og 5/6 af de afgivne stemmer for opløsning af foreningen.

Blanke stemmesedler regnes for ugyldige.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år. Stemmeret kan ikke udøves i henhold til fuldmagt.

Skriftlig afstemning foretages, hvis blot 1 medlem forlanger dette.

§ 8.
Daglig ledelse:

Foreningen ledes i det daglige af en bestyrelse bestående af 5-9 medlemmer, dog ulige antal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, og er kun beslutningsdygtige, såfremt mindst 3/5/7 medlemmer er tilstede, hvoraf formand eller næstformand.

Bestyrelsen foranlediger, at der føres en medlemsfortegnelse, forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger samt en regnskabsprotokol.

Bestyrelsen ansætter lønnede ledere.

§ 9.
Forretningsorden:

Formanden og kassereren kan alene underskrive på Fredensborg Gymnastikforeningens vegne.

Ved ny kasserer, underskriver alle i bestyrelsen kontobemyndigelse fra banken, dette giver kasseren bemyndigelse til foreningens bankkonti. Både formand og
kasserer kan udstede checks.

§ 10.
Revision:

Revisionen består af 2 revisorer samt suppleant.

Regnskabet forlægges til revision senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 11.
Opløsning af foreningen:

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens midler Fredensborg Idrætsråd.

_
Sidst revideret den 06-01-2015